New Horizon School
New Horizon School
School Code: 25238


         
New Horizon School 
 
 
1.
CLASS PRE SCHOOL

2.
CLASS PRE PRIMARY

3.
CLASS I

4.
CLASS II

5.
CLASS III

6.
CLASS IV

7.
CLASS V

8.
CLASS VI

9.
CLASS VII

10.
CLASS VIII

11.
CLASS IX

12.
CLASS X

13.
CLASS XI

14.
CLASS XII